Tổ Chức Bộ Máy

Sơ đồ tổ chức

Tỉnh ủy

Hội đồng nhân dân

Ủy ban nhân dân

Các tổ chức chính trị - xã hội

Các Sở, ban, ngành

Huyện, thị xã, thành phố

Các đơn vị ngành dọc

Liên kết website


 Tỉnh ủy

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh

I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Chức năng

Đảng ủy khối Dân chính Đảng là cấp ủy trực thuộc Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy; có chức năng lãnh đạo các tổ chức cơ sở Đảng trong các Sở, ban, ngành và các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh đảm bảo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan và các đoàn thể trong Khối vững mạnh.

2. Nhiệm vụ

- Lãnh đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tham gia góp ý kiến với lãnh đạo các cơ quan Sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội thuộc Khối và đề xuất với Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh những vấn đề theo chức năng để thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan.

- Lãnh đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất, đạo đức, lối sống, trình độ lý luận chính trị, kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn cho đội ngũ cán bộ, Đảng viên và công nhân viên trong cơ quan.

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY

1. Bí thư

- Họ và tên: Huỳnh Văn Hồng

- Số điện thoại: 0946.303.099

2. Phó Bí thư

- Họ và tên: Nguyễn Hữu Định

- Số điện thoại: 0913.685.369

3. Trưởng ban Tổ chức

- Họ và tên:  Hà Quang Vượng
 
- Số điện thoại: 0613.819.231 hoặc 0919 396 077

4. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

- Họ và tên: Hà Thanh Tùng

- Số điện thoại: 0613.940.434 hoặc 0909 963 929

5. Trưởng ban Tuyên giáo

- Họ và tên: Nguyễn Minh Thanh

- Số điện thoại: 0916.839.090