Tổ Chức Bộ Máy

Sơ đồ tổ chức

Tỉnh ủy

Hội đồng nhân dân

Ủy ban nhân dân

Các tổ chức chính trị - xã hội

Các Sở, ban, ngành

Huyện, thị xã, thành phố

Các đơn vị ngành dọc

Liên kết website


 Các sở, ban, ngành

Công an Tỉnh Đồng Nai - Ban giám đốc

Họ và tên: NGUYỄN VĂN KHÁNH

Năm sinh:1956

Đơn vị công tác: Công an tỉnh.

Chức vụ: TUV, Bí thư ĐUCAT, Giám đốc Công an tỉnh.

Ngày vào Đảng chính thức: 08/1983

Trình độ học vấn: 10/10

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật học.

 

 

Họ và tên: NGUYỄN XUÂN KIM

Năm sinh: 1952

Đơn vị công tác: Công an tỉnh.

Chức vụ: Phó Bí thư ĐUCAT, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Ngày vào Đảng chính thức: 01/1980

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chính trị: Cử nhân.

Trình độ chuyên môn: Đại học Cảnh sát.

 

 

Họ và tên: NGUYỄN PHI HÙNG

Năm sinh: 1956

Đơn vị công tác: Công an tỉnh.

Chức vụ: UVTV ĐUCAT, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Ngày vào Đảng chính thức: 07/1983

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chính trị: Cử nhân.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật học.

 

 

Họ và tên: NGÔ MINH ĐỨC

Năm sinh: 1958

Đơn vị công tác: Công an tỉnh.

Chức vụ: UVTV ĐUCAT, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Ngày vào Đảng chính thức: 10/1986

Trình độ học vấn: 10/10

Trình độ chính trị: Cử nhân.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật học.

 

 

Họ và tên: VÕ VĂN SÁNG

Năm sinh: 1956

Đơn vị công tác: Công an tỉnh.

Chức vụ: UVTV ĐUCAT – Chủ nhiệm UBKT, Phó G/đốc Công an tỉnh.

Ngày vào Đảng chính thức: 05/1984

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chính trị: Cao cấp.

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật.