Tổ Chức Bộ Máy

Sơ đồ tổ chức

Tỉnh ủy

Hội đồng nhân dân

Ủy ban nhân dân

Các tổ chức chính trị - xã hội

Các Sở, ban, ngành

Huyện, thị xã, thành phố

Các đơn vị ngành dọc

Liên kết website


Bộ máy tổ chứcThông tin chỉ đạo

Chương trình bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020

Đăng ngày: 08/08/2016
​Ngày 22 tháng 7 năm 2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2304/QĐ-UBND về Chương trình bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020.

​Đối tượng trực tiếp của Chương trình là trẻ em nói chung (bao gồm cả người chưa thành niên từ 16  - dưới 18 tuổi), ưu tiên trẻ em cần bảo vệ đặc biệt, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em vùng dân tộc thiểu số, trẻ em ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Đối tượng gián tiếp là cha, mẹ, người giám hộ, người chăm sóc trẻ em, cán bộ, cộng tác viên làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em.

Chương trình nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức, kiến thức, thay đổi hành vi, trang bị kỹ năng bảo vệ trẻ em gồm: xây dựng môi trường sống an toàn, phòng ngừa, hỗ trợ, phục hồi cho trẻ em bị tổn hại.

Nội dung chương trình bao gồm truyền thông, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng bảo vệ, chăm sóc trẻ em; củng cố hệ thống tổ chức, nhân lực và nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức, cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em chuyên nghiệp, có đủ điều kiện đáp ứng nhu cầu cần sự bảo vệ của mọi trẻ em; xây dựng, hoàn thiện hệ thống theo dõi, giám sát và đánh giá thực hiện Chương trình. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hàng năm về công tác bảo vệ trẻ em cho phù hợp với Chương trình và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Đính kèm: Quyết định số 2304/QĐ-UBND

 

Hoài Tâm