Tổ Chức Bộ Máy

Sơ đồ tổ chức

Tỉnh ủy

Hội đồng nhân dân

Ủy ban nhân dân

Các tổ chức chính trị - xã hội

Các Sở, ban, ngành

Huyện, thị xã, thành phố

Các đơn vị ngành dọc

Liên kết website


Bộ máy tổ chứcThông tin chỉ đạo

Chương trình Bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 – 2020

Đăng ngày: 01/08/2016
​Ngày 25 tháng 7 năm 2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2325/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình Bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 – 2020.

​Mục tiêu của Chương trình nhằm xây dựng Đồng Nai thành tỉnh phát triển kinh tế - xã hội bền vững, xanh, sạch, đẹp, văn minh, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đi đôi với bảo vệ môi trường, tập trung ngăn chặn mức độ gia tăng ô nhiễm, khắc phục suy thoái, phục hồi và nâng cao chất lượng môi trường. Đến năm 2020, về cơ bản, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai, giảm phát thải khí nhà kính; có bước chuyển biến cơ bản trong khai thác, sử dụng tài nguyên theo hướng hợp lý, hiệu quả và bền vững, hướng đến nền kinh tế xanh, thân thiện môi trường.

Một số chỉ tiêu cần đạt được đến năm 2020 như sau: 100% khu công nghiệp hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn môi trường, 100% cơ sở sản xuất xây dựng mới phải có công nghệ tiên tiến xử lý các loại chất thải đạt quy chuẩn môi trường, thu gom và xử lý 100% chất thải nguy hại, chất thải y tế, thu gom và xử lý 100% chất thải rắn sinh hoạt đô thị, chất thải rắn công nghiệp không nguy hại, chất thải nguy hại, trong đó, tỷ lệ chôn lấp không quá 15%...

Các nhiệm vụ, giải pháp cần triển khai thực hiện: tuyên truyền, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường; phòng ngừa, khắc phục, giảm thiểu ô nhiễm nhằm cải thiện chất lượng môi trường; bảo vệ và khai thác hợp lý, bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên; bảo tồn đa dạng và an toàn sinh học; tăng cường công tác ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo vệ môi trường tại các khu vực trọng điểm…

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi việc triển khai Chương trình. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Đính kèm: Quyết định số 2325/QĐ-UBND

 

Hoài Tâm