Tổ Chức Bộ Máy

Sơ đồ tổ chức

Tỉnh ủy

Hội đồng nhân dân

Ủy ban nhân dân

Các tổ chức chính trị - xã hội

Các Sở, ban, ngành

Huyện, thị xã, thành phố

Các đơn vị ngành dọc

Liên kết website


 Các đơn vị ngành dọc

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

1. Chỉ huy trưởng

- Họ và tên: Đại tá Nguyễn Văn Nam

- Số điện thoại: 0983.722.695

2. Chính ủy

- Họ và tên: Thượng tá Huỳnh Thanh Liêm

- Số điện thoại: 0982.170.999

3. Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng

- Họ và tên: Đại tá Vương Viết Tiến

- Số điện thoại: 0913.736.593

4. Phó Chỉ huy trưởng

- Họ và tên: Đại tá Trần Ngọc Khải

- Số điện thoại: 0913.851.079

5. Phó Chỉ huy trưởng

- Họ và tên: Đại tá Nguyễn Văn Phơi

- Số điện thoại: 0913.813.097

6. Phó Chính ủy

- Họ và tên: Đại tá Mai Xuân Chiến

- Số điện thoại: 0913.941.568