Tổ Chức Bộ Máy

Sơ đồ tổ chức

Tỉnh ủy

Hội đồng nhân dân

Ủy ban nhân dân

Các tổ chức chính trị - xã hội

Các Sở, ban, ngành

Huyện, thị xã, thành phố

Các đơn vị ngành dọc

Liên kết website


 Tỉnh ủy

Ban Tổ Chức

I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Chức năng

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy là cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy về công tác xây dựng đảng thuộc lĩnh vực tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị trong tỉnh.

- Là cơ quan chuyên môn – nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của Tỉnh ủy.

2. Nhiệm vụ

2.1 Nghiên cứu, đề xuất

- Tham mưu xây dựng nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; cụ thể hóa chủ trương, chính sách, giải pháp về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

- Xây dựng đề án về tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ đảng thuộc thẩm quyền quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Tham mưu về công tác cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

- Sơ kết, tổng kết về công tác tổ chức xây dựng đảng.

2.2 Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

- Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ và việc thi hành Điều lệ Đảng đối với các huyện ủy, thị ủy, thành ủy; các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

- Nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ cho các huyện, thị, thành ủy và các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

- Việc thực hiện phân công, phân cấp quản lý cán bộ theo quy định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Công tác quản lý hồ sơ cán bộ, hồ sơ đảng viên, giới thiệu sinh hoạt đảng, giải quyết khiếu nại xóa tên đảng viên và vấn đề đảng tịch cho đảng viên của các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

2.3 Thẩm định, thẩm tra

- Thẩm định các đề án về tổ chức bộ máy, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của các ban đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh; các sở, ban, ngành tỉnh; các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy trước khi trình Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy.

- Tham gia thẩm định các đề án về tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức của hội đồng nhân dân tỉnh, ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành trong tỉnh theo phân cấp

- Thẩm định và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhân sự dự kiến bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, khen thưởng, thực hiện chính sách cán bộ theo phân cấp quản lý.

- Thẩm tra, xác minh đối với cán bộ, đảng viên có vấn đề về lịch sử chính trị hiện nay theo quy định.

2.4 Phối hợp

- Phối hợp với các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy trong công tác xây dựng đảng về tổ chức cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bố trí, luân chuyển cán bộ.

- Phối hợp với Sở Nội vụ trong việc thể chế hóa các nghị quyết, quyết định của Đảng về lĩnh vực tổ chức, cán bộ, công chức, bảo vệ chính trị nội bộ theo phân công, phân cấp.

- Chủ trì phối hợp với các ban đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh hướng dẫn xây dựng và kiểm tra thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội huyện, thị, thành phố.

- Chủ trì tham mưu, đề xuất chế độ, chính sách đối với cán bộ công tác tại các cơ quan đảng. Là cơ quan thường trực về công tác thi đua, khen thưởng của Tỉnh ủy.

2.5 Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giao

- Quản lý tổ chức, bộ máy, biên chế các cơ quan đảng, đoàn thể chính trị-xã hội trong tỉnh.

- Theo báo cáo, đề nghị của các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh; các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, xác nhận quy hoạch chức danh cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

- Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; cán bộ, công chức khối đảng, đoàn thể trong tỉnh. Phối hợp với Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh thực hiện việc bảo vệ chăm sóc sức khỏe đối với cán bộ diện Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

- Quản lý hồ sơ cán bộ diện Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và cán bộ, đảng viên có vấn đề về chính trị theo quy định của Bộ Chính trị.

- Tham mưu, giải quyết các vấn đề về đảng tịch; giải quyết hoặc phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo các vấn đề về chính sách, về lịch sử chính trị, chính trị hiện nay của cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

- Được cử cán bộ dự các phiên họp bàn về công tác xây dựng đảng, về tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

- Tổ chức thi tuyển cán bộ, công chức cơ quan đảng, đoàn thể trong tỉnh.

- Thực hiện công tác thống kê cơ bản về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong tỉnh.

- Thực hiện các công việc khác khi được Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giao.

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY 

​1. Trưởng ban
- Họ và tên: Phạm Văn Ru
- Số điện thoại: 0613.822.446 hoặc 0913 775 145
- Email: rupv.btc@dongnai.gov.vn
2. Phó Trưởng ban Thường trực
- Họ và tên: Đặng Minh Nguyệt
- Số điện thoại: 0918.100.329
- Email: nguyetdm@dongnai.gov.vn
3. Phó Trưởng ban
- Họ và tên: Nguyễn Thành Công
- Số điện thoại: 0613.826.675 hoặc 0913 851 340
4. Phó Trưởng ban
- Họ và tên: Nguyễn Văn Đấu
- Số điện thoại: 0613.824.248 hoặc 0918190153