Tổ Chức Bộ Máy

Sơ đồ tổ chức

Tỉnh ủy

Hội đồng nhân dân

Ủy ban nhân dân

Các tổ chức chính trị - xã hội

Các Sở, ban, ngành

Huyện, thị xã, thành phố

Các đơn vị ngành dọc

Liên kết website


 Tỉnh ủy

Ban Nội chính Tỉnh ủy

Ban Nội chính Tỉnh ủy

I. Chức năng

Ban Nội chính Tỉnh ủy là cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng.

II. Nhiệm vụ

- Nghiên cứu, đề xuất: Chủ trì hoặc phối hợp tham mưu, đề xuất xây dựng chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

- Hướng dẫn kiểm tra: Chủ trì hoặc phối hợp hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng ở địa phương.

- Thẩm định: Chủ trì hoặc phối hợp thẩm định các đề án về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng trước khi trình Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Tham gia với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác cán bộ theo phân cấp; tham gia với các cơ quan có thẩm quyền trong việc bổ nhiệm một số chức danh tư pháp theo quy định.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy giao.

III. Bộ máy tổ chức

1. Trưởng Ban

Họ và tên: Hồ Văn Năm

2. Phó Trưởng Ban

Họ và tên: Trần Thanh Tính

Số điện thoại: 0918.262.777

3. Phó Trưởng Ban

Họ và tên: Nguyễn Văn Vàng

Số điện thoại: 0914.292.686

4. Chánh Văn phòng

Họ và tên: Đỗ Văn Mạnh

Số điện thoại: 0918.621.873

Email: manhdv@dongnai.gov.vn

5. Phó Chánh Văn phòng

Họ và tên: Nguyễn Văn Hồng Phúc

Số điện thoại: 0918.227.725

6. Trưởng phòng

Họ và tên: Nguyễn Thanh Tùng

Số điện thoại: 0918.630.269

7. Phó Trưởng phòng

Họ và tên: Lâm Quốc Đạt

Số điện thoại: 0913.872.134

8. Hàm Trưởng phòng

Họ và tên: Nguyễn Văn Toàn

Số điện thoại: 0933.588.878

9. Phó Trưởng phòng

Họ và tên: Lê Xuân Mai

Số điện thoại: 0913.614.226