Liên kết website


Công dânKhoa học & Công nghệ

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát về tình hình quản lý vốn khoa học công nghệ đối với các đề tài, dự án khoa học

Đăng ngày: 26/04/2012
​Vừa qua, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã có buổi giám sát về tình hình quản lý và sử dụng vốn khoa học công nghệ đối với các đề tài, dự án khoa học trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010-2012.

​Theo báo cáo của Sở Khoa học – Công nghệ, nguồn kinh phí nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phân bổ từ nguồn vốn sự nghiệp khoa học cấp tỉnh được giao hằng năm đều tăng mạnh. Cụ thể, năm 2010 sở đã phân bổ 17,7 tỷ đồng dành cho hoạt động nghiên cứu, triển khai các đề tài khoa học và phát triển công nghệ ứng dụng vào thực tiễn trên tổng số 32,8 tỷ đồng kinh phí sự nghiệp khoa học được giao, đạt tỷ lệ 53,86%. Tỷ lệ này năm 2011 là 31,3/48 tỷ đồng, đạt 65,30% và năm 2012 là 38,2 tỷ đồng/45,9 tỷ đồng, đạt 83,1%.

Trong giai đoạn 2010-2012, Sở đã tổ chức triển khai 04 dự án cấp Bộ thuộc chương trình nông thôn, miền núi giai đoạn 2011-2005 và giai đoạn 2006-2010 trên địa bàn các huyện của tỉnh, trong đó đã tổng kết và nghiệm thu 02 dự án, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh với kinh phí được Bộ Khoa học – Công nghệ đầu tư hỗ trợ hơn 5 tỷ đồng. Tổ chức triển khai và quản lý 80 đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh, trong đó triển khai mới 48 đề tài, dự án. Tổng kết, nghiệm thu và chuyển giao kết quả để ứng dụng vào thực tế sản xuất và đời sống 32 đề tài, dự án cấp tỉnh.

Triển khai 56 đề tài, dự án cấp huyện, cấp ngành theo các cơ chế hỗ trợ kinh phí 70/30 và 50/50. Cơ chế này có tác động khuyến khích các huyện chủ động rà soát tính khả thi của đề tài, dự án. Qua đó, ngoài nguồn vốn ngân sách sự nghiệp khoa học của cấp tỉnh đầu tư cho các đề tài, dự án nghiên cứu triển khai và ứng dụng khoa học công nghệ của cấp tỉnh đầu tư (khoảng 87,2 tỷ đồng), đã huy động thêm được nguồn kinh phí ngân sách của các huyện, ngành là 15 tỷ đồng.

Để đảm bảo sử dụng nguồn vốn nhà nước trên lĩnh vực khoa học công nghệ đúng mục đích, hiệu quả cao, hằng năm sở đều xây dựng phân bổ kinh phí các đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành. Mời các nhà khoa học của các trường đại học, các viện, trung tâm nghiên cứu, ứng dụng, đại diện của các sở, ngành liên quan của tỉnh phối hợp tổ chức các buổi hội thảo khoa học công nghệ tại 11 huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa nhằm xác định những nhu cầu, nhiệm vụ khoa học công nghệ và xác định các giải pháp hỗ trợ cho các ngành, các địa phương.

Tuy nhiên, Sở Khoa học và Công nghệ cũng cho biết mặc dù đạt được nhiều thành tựu trong hoạt động nghiên cứu triển khai các đề tài, dự án khoa học công nghệ nhưng cũng còn không ít khó khăn như mức phân bổ đầu tư kinh phí cho hoạt động khoa học công nghệ của Sở tuy đã được tỉnh cân đối bố trí tăng hàng năm nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu. Nhiều nhiệm vụ cấp bách không thể triển khai thực hiện được, nhất là trong hoạt động quản lý, tổ chức triển khai nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, nhiều đề tài, dự án mới đã được phê duyệt không đủ nguồn vốn để bố trí nên chưa thực hiện được. Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt, thành lập từ năm 2006 đến nay nhưng vẫn chưa bố trí được nguồn vốn ban đầu để đưa Quỹ vào hoạt động có hiệu quả.

Kiến nghị tại buổi giám sát, Sở Khoa học và Công nghệ đã đề nghị, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh quan tâm chấp thuận điều chỉnh tăng mức đầu tư kinh phí ngân sách nhà nước cho hoạt động khoa học công nghệ của tỉnh trong kế hoạch năm 2012 và cả kế hoạch 5 năm (2011-2015) để tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo cho toàn bộ hoạt động khoa học công nghệ nói chung và hoạt động nghiên cứu, triển khai, ứng dụng nói riêng của Đồng Nai tiếp tục được phát huy, đẩy mạnh và có hiệu quả hơn nữa. Bên cạnh đó cũng cần sớm bố trí để đưa Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Đồng Nai vào hoạt động có hiệu quả nhằm chủ động hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoa học và công nghệ. 

 N. Thương