Liên kết website


Trang chủChương trình, kế hoạch phát triển KTXH

Ban hành Đề án phát triển kinh tế trang trại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2012 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020.

Đăng ngày: 21/10/2012
​Ngày 11 tháng 9 năm 2012, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2595/2012/QĐ-UBND, ban hành kèm theo Quyết định này Đề án phát triển kinh tế trang trại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2012 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020.​

Theo Quyết định, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa; Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Đính kèm nội dung: QĐ_2595-UBND_11-9-2012.PDFQĐ_2595-UBND_11-9-2012.PDF

Nguồn: Liên minh hợp tác xã tỉnh Đồng Nai