Liên kết website


Trang chủChương trình, kế hoạch phát triển KTXH

Ban hành Đề án Củng cố và phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2012 - 2020

Đăng ngày: 15/10/2012
Ngày 20/9/2012, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2696/2012/QĐ-UBND, ban hành kèm theo Quyết định này Đề án Củng cố và phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2012 - 2020.

Theo Quyết định, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa; Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Đính kèm nội dung: QĐ_2696-UBND_20-9-2012.pdf