Tổ Chức Bộ Máy

Sơ đồ tổ chức

Tỉnh ủy

Hội đồng nhân dân

Ủy ban nhân dân

Các tổ chức chính trị - xã hội

Các Sở, ban, ngành

Huyện, thị xã, thành phố

Các đơn vị ngành dọc

Liên kết website


 Tỉnh ủy

Báo Đồng Nai

I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
 
1. Chức năng: Báo Đồng Nai là đơn vị sự nghiệp của Tỉnh uỷ, đặt dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; có chức năng là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh, là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh; là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.
 
2. Nhiệm vụ: Báo Đồng Nai tổ chức xuất bản Báo Đồng Nai và Đồng Nai điện tử (tiếng Việt và tiếng Anh) và đặc san Thế giới phụ nữ; từng bước tăng kỳ, mở rộng thêm các đầu báo in và tăng cường quy mô của báo điện tử nhằm thực hiện những nhiệm vụ cụ thể sau:
 
 - Tuyên truyền, phổ biến, góp phần xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thành tựu của tỉnh và đất nước theo đúng tôn chỉ, mục đích của Báo và định hướng của Đảng bộ tỉnh; góp phần ổn định chính trị, nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu văn hoá lành mạnh của nhân dân, bảo vệ và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường khối đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;
 
- Thông tin trung thực, kịp thời và đúng định hướng các sự kiện diễn ra trong tỉnh và một số sự kiện nổi bật diễn ra trong nước và thế giới phù hợp với lợi ích của Quốc gia;
 
- Phản ánh trung thực những tâm tư, nguyện vọng chính đáng, những kiến nghị, kinh nghiệm và sáng kiến của mọi tầng lớp nhân dân;
 
- Phát hiện, nêu gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới; đấu tranh phòng, chống và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các tệ nạn xã hội khác;
 
- Đấu tranh kiên quyết, có trọng tâm, trọng điểm, chính xác, đúng pháp luật; kịp thời chống lại các thông tin sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm phá hoại sự nghiệp của nước ta.
 

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY

1. ​Tổng biên tập

- Họ và tên: Trần Huy Thanh

- Số điện thoại: 0913 128 866

- Email: huythanhbdn@gmail.com

2. Phó Tổng biên tập

- Họ và tên: Nguyễn Tôn Hoàn

- Số điện thoại: 0903 907 595

- Email: tonhoanbdn@gmail.com