Lãnh đạo Tỉnh ủy

Đăng ngày: 15/01/2015

1. Bí thư Tỉnh ủy

- Họ và tên: Nguyễn Phú Cường
 
2. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
 
- Họ và tên: Trần Văn Tư
 
- Số điện thoại: 0613.824.228 hoặc 0913 128 883
 
- Email: tutv.ubkt@dongnai.gov.vn
 
3. Phó Bí thư Tỉnh ủy
 
- Họ và tên: Phan Thị Mỹ Thanh
 
- Số điện thoại: 0613.818.444 hoặc 0918.035.777