Ban lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh

Đăng ngày: 13/09/2012

​1. Quyền Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh

- Họ và tên: Đỗ Thị Phước Thiện

- Số điện thoại: 0613.822.320 hoặc 0918 191 429

- Email: thiendtp@dongnai.gov.vn

- Nhiệm vụ được phân công:

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-VP ngày 20 tháng 4 năm 2010, Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh có nhiệm vụ như sau:

- Tham mưu giúp Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh (trực tiếp là Trưởng, Phó Đoàn Đại biểu Quốc hội; Thường trực Hội đồng nhân dân) giải quyết công việc hàng ngày;

- Tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong nội bộ cơ quan Văn phòng. Duyệt, ký ban hành các báo cáo công tác, các đề án, tờ trình của Văn phòng trình Đoàn Đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Làm chủ tài khoản xây dựng, quản lý, sử dụng kinh phí của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Văn phòng theo đúng quy định và quy chế chi tiêu nội bộ; làm chủ đầu tư các dự án có nguồn vốn đầu tư thuộc nguồn vốn của Văn phòng hoặc các dự án có nguồn vốn đầu tư thuộc kinh phí của Đoàn Đại biểu Quốc hội, của Hội đồng nhân dân do Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Thường trực HĐND tỉnh uỷ nhiệm;

- Xử lý công văn, tài liệu, thông tin hàng ngày do Văn phòng tiếp nhận. Chỉ đạo tổng hợp, biên tập, in ấn, phát hành kỷ yếu kỳ họp Hội đồng nhân dân, Bản tin,  Website và các ấn phẩm khác theo chỉ đạo của Đoàn Đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân;

- Chịu trách nhiệm về công tác tổ chức, cán bộ; trực tiếp làm Chủ tịch Hội đồng thi đua

- Khen thưởng của Văn phòng và các chức danh khác theo quy định của pháp luật;

- Chánh Văn phòng dự các hội nghị và các cuộc giám sát, khảo sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân; thừa lệnh Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội ký các công văn, thông báo, giấy mời họp và các văn bản khác khi được Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội hoặc Chủ tịch Hội đồng nhân dân ủy quyền;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng đoàn Đoàn Đại biểu Quốc hội và Thường trực Hội đồng nhân dân giao.

2. Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh

- Họ và tên: Đỗ Thị Hải Yến

- Số điện thoại: 0613.822.533 hoặc 0913 728 878

- Email: haiau1567@yahoo.com.v hoặc yendth@dongnai.gov.vn

- Nhiệm vụ được phân công:

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-VP ngày 20 tháng 4 năm 2010 Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội Và Hội đồng nhân dân tỉnh có nhiệm vụ như sau:

- Chỉ đạo tổng hợp chung về hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội để báo cáo theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội và của Chánh Văn phòng;

- Chỉ đạo xây dựng chương trình hoạt động và chương trình giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội thông qua Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội quyết định và chỉ đạo tổ chức thực hiện, theo dõi, báo cáo kết quả thực hiện các chương trình đó;

- Biên tập, chỉnh lý, dự thảo các văn bản của Đoàn Đại biểu Quốc hội trước khi trình người có thẩm quyền ký phát hành;

-  Tham dự và phân công chuyên viên làm thư ký các hội nghị, các cuộc giám sát, khảo sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội. Thay mặt Chánh Văn phòng ký các công văn, thông báo, giấy mời họp thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách và các văn bản khác khi được Chánh Văn phòng ủy quyền;

- Chịu trách nhiệm khai thác, cung cấp thông tin cho Trưởng đoàn, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Quốc hội; cung cấp thông tin, phát ngôn trước báo giới và các tổ chức, cá nhân khác về các lĩnh vực hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội theo ủy quyền và chỉ đạo của Trưởng đoàn, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Chánh Văn phòng phân công hoặc uỷ quyền;

- Thống nhất ý kiến trong Ban Lãnh đạo Văn phòng để đề xuất với Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội giải quyết các chế độ, kinh phí phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội do ngân sách Trung ương cấp;

- Xử lý và chịu trách nhiệm các vấn đề thuộc lĩnh vực tổng hợp được phân công phụ trách;

- Chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản, cơ sở vật chất của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Thay mặt Chánh Văn phòng phối hợp với cơ quan đơn vị khác;

- Thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Chánh Văn phòng khi được ủy quyền.

3. Phó Chánh Văn phòng ĐĐBQH&HĐND tỉnh

- Họ và tên: Ngô Trọng Phúc

- Số điện thoại: 0613.847.750 hoặc 0918 121 977

- Email: phucnt@dongnai.gov.vn

- Nhiệm vụ được phân công:

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-VP ngày 20 tháng 4 năm 2010 Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội Và Hội đồng nhân dân tỉnh có nhiệm vụ như sau:

- Tổng hợp chung về hoạt động của Hội đồng nhân dân để báo cáo theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của Hội đồng nhân dân và của Chánh Văn phòng;

- Xây dựng chương trình hoạt động, chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân… và chỉ đạo, theo dõi thực hiện các chương trình đó;

-  Biên tập, chỉnh lý, dự thảo các văn bản của Thường trực Hội đồng nhân dân, ban của Hội đồng nhân dân, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân;

- Xử lý và chịu trách nhiệm các vấn đề thuộc lĩnh vực tổng hợp của Hội đồng nhân dân và các vấn đề khác của Văn phòng được Chánh Văn phòng phân công;

- Tham dự và phân công chuyên viên làm thư ký các hội nghị, các cuộc giám sát, khảo sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, ban của Hội đồng nhân dân. Thay mặt Chánh Văn phòng ký các công văn, thông báo, giấy mời họp thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách và các văn bản khác khi được Chánh Văn phòng ủy quyền;

- Chịu trách nhiệm biên tập Bản tin HĐND, cung cấp thông tin cho Đại biểu Hội đồng nhân dân; cung cấp thông tin, phát ngôn trước báo giới và các tổ chức, cá nhân khác về lĩnh vực được phân công theo ủy quyền và chỉ đạo của Thường trực Hội đồng nhân dân và Chánh Văn phòng phân công hoặc uỷ quyền;

- Làm Thư ký Đảng đoàn Hội đồng nhân dân theo phân công của Đảng đoàn;

- Thay mặt Chánh Văn phòng phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh để giúp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng và phát hành lịch công tác hàng tuần của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và lịch công tác của Văn phòng;

- Thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Chánh Văn phòng khi được ủy quyền.