Hội Liên Hiệp Phụ nữ tỉnh

Đăng ngày: 18/11/2011

1. Chủ tịch:

- Họ và tên: Lê Thị Ngọc Loan
 
- Số điện thoại: 0613.843.368 hoặc 0918.041.653
 
- Email: loanltn.td@dongnai.gov.vn

2. Phó Chủ tịch

- Họ và tên: Lê Thị Thái

3. Phó Chủ tịch

- Họ và tên: Trần Thị Kim Sa

- Số điện thoại: 0613.840.090 hoặc 0937 291 117

- Email: sattk@dongnai.gov.vn

4. Phó Chủ tịch

- Họ và tên: Đào Thị Hằng

- Số điện thoại: 0613.941.304 hoặc 0907 382 738

- Email: hangdt.hlhpn@dongnai.gov.vn

5. Chánh Văn phòng

- Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Lương

- Số điện thoại: 0613.846.495 hoặc 0983 177 427

- Email: luongnth@dongnai.gov.vn