Hội Cựu Chiến Binh tỉnh

Đăng ngày: 18/11/2011
1. Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh tỉnh

- Họ và tên: Nguyễn Trí Thức

- Số điện thoại: 0613.823.476 hoặc 0916.770.778

2. Phó chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh tỉnh


- Họ và tên: Nguyễn  Văn Thành
 
- Số điện thoại: 0903.147.134

3. Phó chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh tỉnh

- Họ và tên: Lê Văn Liên
 
- Số điện thoại: 0918.554.513