Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

Đăng ngày: 18/11/2011
1. Chủ tịch

- Họ và tên: Huỳnh Văn Tới

- Số điện thoại: 0985.620.614

2. Phó Chủ tịch Thường trực

- Họ và tên: Nguyễn Công Ngôn
- Số điện thoại: 0613.840.950 hoặc 0913.108487
- Email: vp.ubmttq@dongnai.gov.vn

3. Phó Chủ tịch

- Họ và tên: Lê Đình Thảo

- Số điện thoại: 0613.842.173 hoặc 0968.661191

- Email: vp.ubmttq@dongnai.gov.vn

4. Phó Chủ tịch

- Họ và tên: Nguyễn Văn Dũng

- Số điện thoại: 0613.840.949 hoặc 0918.173623

- Email: vp.ubmttq@dongnai.gov.vn

5. Phó Chủ tịch

- Họ và tên: Bùi Thị Liễu

- Số điện thoại: 0613.840.951 hoặc 0919.692601

- Email: vp.ubmttq@dongnai.gov.vn

6. Ủy viên Thường trực, Phó ban Tổ chức Tuyên giáo

- Họ và tên: Đặng Thị Xuân Thắm

- Số điện thoại: 0613.942.583 hoặc 0978.550554

- Email: vp.ubmttq@dongnai.gov.vn

7. Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Phong trào

- Họ và tên: Lê Thị Hòa Thuận

- Số điện thoại: 0613.840.951 hoặc 0908.960809

- Email: vp.ubmttq@dongnai.gov.vn

8. Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Dân chủ Pháp luật

- Họ và tên: Trần Minh Giám

- Số điện thoại: 0613.942.584 hoặc 0918.620.124

- Email: vp.ubmttq@dongnai.gov.vn

9. Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Tôn giáo Dân tôc

- Họ và tên: Vũ Đình Trung

- Số điện thoại: 0613.943.845 hoặc 0918.045447

- Email: vp.ubmttq@dongnai.gov.vn

10. Ủy viên Thường trực, Phó Chánh văn phòng

- Họ và tên: Nguyễn Tất Độ

- Số điện thoại: 0613.942.585 hoặc 0946.335379

- Email: vp.ubmttq@dongnai.gov.vn