Tòa Án Nhân Dân tỉnh

Đăng ngày: 18/11/2011
1. Chánh án

- Họ và tên: Võ Văn Phước


2. Phó Chánh án

- Họ và tên: Triệu Thị Huỳnh Hoa

- Số điện thoại: 0613.941.957 hoặc 0918.941.030

- Email: xich.bich33@yahoo.com.vn
 
3. Phó Chánh án:
 
- Họ và tên: Đinh Lệnh Mạnh Hùng