Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

Đăng ngày: 18/11/2011

1. Chỉ huy trưởng

- Họ và tên: Đại tá Nguyễn Văn Nam

- Số điện thoại: 0983.722.695

2. Chính ủy

- Họ và tên: Thượng tá Huỳnh Thanh Liêm

- Số điện thoại: 0982.170.999

3. Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng

- Họ và tên: Đại tá Vương Viết Tiến

- Số điện thoại: 0913.736.593

4. Phó Chỉ huy trưởng

- Họ và tên: Đại tá Trần Ngọc Khải

- Số điện thoại: 0913.851.079

5. Phó Chỉ huy trưởng

- Họ và tên: Đại tá Nguyễn Văn Phơi

- Số điện thoại: 0913.813.097

6. Phó Chính ủy

- Họ và tên: Đại tá Mai Xuân Chiến

- Số điện thoại: 0913.941.568