Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh

Đăng ngày: 18/11/2011

1. Giám đốc

- Họ và tên: Mai Sông Bé

- Số điện thoại: 0913.757.828

- Email: maisongbe@rocketmail.com

2. Phó Giám đốc

- Họ và tên: Huỳnh Kim Ngọc

- Số điện thoại: 0913.942.267

- Email: kimngoc.dnrtv2012@gmail.com

3. Phó Giám đốc

- Họ và tên: Trần Nam Đông

- Số điện thoại: 0913 171 284

- Email: trannamdong2002@​yahoo.com​