Ủy Ban Kiểm Tra Tỉnh Ủy

Đăng ngày: 17/11/2011

1. Chủ nhiệm UBKTTU

- Họ và tên: Huỳnh Văn Hồng

2. Phó Chủ nhiệm UBKTTU 
 
- Họ và tên: Đào Văn Phước
 
- Số điện thoại: 0913.756.219
 
3. Phó Chủ nhiệm UBKTTU

- Họ và tên: Trần Thị Minh

4. Phó Chủ nhiệm UBKTTU

- Họ và tên: Nguyễn Thị Hoa