Ban Dân Vận

Đăng ngày: 17/11/2011
1. Trưởng ban

- Họ và tên: Hồ Thanh Sơn

2. Phó Trưởng ban

- Họ và tên: Phạm Thị Kim Chung

- Số điện thoại: 0613.822.352 hoặc 0918.997.509

- Email: bdv@dongnai.gov.vn
3. Phó Trưởng ban
 
- Họ và tên: Nguyễn Cao Cường