UBND huyện Xuân Lộc - Đồng Nai

Đăng ngày: 04/07/2011
 
1. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ.
 
-UBND huyện làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể UBND huyện, đồng thời đề cao trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND huyện.
 
- Giải quyết công việc đúng phạm vi trách nhiệm, đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật; bảo đảm sự lãnh đạo của Huyện ủy Xuân Lộc, sự giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Xuân Lộc và sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh Đồng Nai.
 
- Trong phân công giải quyết công việc, mỗi việc chỉ giao cho một cơ quan, đơn vị, một người phụ trách và chịu trách nhiệm chính. Cấp trên không làm thay công việc của cấp dưới, tập thể không làm thay công việc của cá nhân và ngược lại. Công việc được giao cho cơ quan, đơn vị nào thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó phải chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả công việc được giao.
 
- Tuân thủ trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết công việc theo quy định của pháp luật, chương trình, kế hoạch và Quy chế làm việc của UBND huyện.
 
- Đề cao sự phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc; bảo đảm dân chủ, minh bạch, kịp thời và hiệu quả, đồng thời phát huy năng lực, sở trường của cán bộ, công chức trong giải quyết công việc và trong mọi hoạt động theo đúng phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.
 
2. THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Trụ sở: số 267 - Đường Hùng Vương - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉnh Đồng Nai
 
- Điện thoại: 0613.871.169; Fax: 0613.871.286.